bmtthaoanh (40) | <>
bmtthaoanh
Vietnam
Male
1960/05/25
Tôi không bi&#7871;t ti&#7871;ng Hàn nh&#432;ng r&#7845;t thích xem phim Hàn qu&#7889;c.Tôi th&#7845;y Vi&#7879;t nam và Hàn qu&#7889;c có nhi&#7873;u nét v&#259;n hóa t&#432;&#417;ng &#273;&#7891;ng.
Last time on HanCinema
2012/10/22 06:52:52
Member since
2012/10/19 05:33:07